ဘေလာ့ဂါ မ်ားအတြက္ WordPress MP3 Player

wordpress MP3 Player For Blogger
ေဝါ့ဒ္ပရက္စ္ မွာ သံုးၾကတဲ့ MP3 ပေလယာ ေလးပါ...

ဘေလာ့ဂ္က ပိုစ့္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆိုဒ္ဘားမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ထည့္လို႕ ရေအာင္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..၊

သူ႕ရဲ့ နမူနာပံုစံေလး ကေတာ့ ေအာက္မွာ ျမင္ေတြ႕ တဲ့ အတိုင္းပါပဲ
ကဲ ပံုစံေလးကို ၾကိဳက္ပလား လန္းတယ္ေနာ္ ကိုယ့္ဘေလာ့ဂ္ ပိုစ့္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆိုဒ္ဘားမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တင္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္က နည္းလမ္း အတိုင္း လိုက္လုပ္ျပီး တင္နိုင္ပါတယ္ဗ်ာ...၊

Layout > Edit HTML > ကိုသြားလိုက္ပါ..၊

ပံုအၾကီးၾကည့္ရန္ပံုကိုနွိပ္ပါ

သင့္ရဲ့ တန္းပလိတ္ကို ေအာက္က ေဖာ္ျပပါ ပံုအတိုင္း Backup လုပ္ထားပါ..၊


ျပီးရင္ Ctrl + F ကို နွိပ္ျပီး </head> ဆိုတာကို သင့္ရဲ့ search box ကို နွိပ္ျပီး ရွာလိုက္ပါ..၊
အဲဒီ </head>  ဆိုတာကို ေတြ႕ရင္ အဲဒီ အေပၚမွာ ေအာက္က ကုဒ္ေတြကို ေကာ္ပီ ေပ့စ္ လုပ္ျပီး ထည့္ေပးပါ..၊


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var AudioPlayer=function(){var F=[];var C;var E="";var A={};var D=-1;function B(G){return document.all?window[G]:document[G]}return{setup:function(H,G){E=H;A=G},getPlayer:function(G){return B(G)},embed:function(K,O){var I={};var M;var G;var P;var H;var N={};var J={};var L={};for(M in A){I[M]=A[M]}for(M in O){I[M]=O[M]}if(I.transparentpagebg=="yes"){N.bgcolor="#FFFFFF";N.wmode="transparent"}else{if(I.pagebg){N.bgcolor="#"+I.pagebg}N.wmode="opaque"}N.menu="false";for(M in I){if(M=="pagebg"||M=="width"||M=="transparentpagebg"){continue}J[M]=I[M]}L.name=K;L.style="outline: none";J.playerID=K;audioplayer_swfobject.embedSWF(E,K,I.width.toString(),"24","9",false,J,N,L);F.push(K)},syncVolumes:function(G,I){D=I;for(var H=0;H<F.length;H++){if(F[H]!=G){B(F[H]).setVolume(D)}}},activate:function(G){if(C&&C!=G){B(C).close()}C=G},load:function(I,G,J,H){B(I).load(G,J,H)},close:function(G){B(G).close();if(G==C){C=null}},open:function(G){B(G).open()},getVolume:function(G){return D}}}()/* SWFObject v2.1 <http://code.google.com/p/swfobject/>
    Copyright (c) 2007-2008 Geoff Stearns, Michael Williams, and Bobby van der Sluis
    This software is released under the MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>
*/
var audioplayer_swfobject=function(){var b="undefined",Q="object",n="Shockwave Flash",p="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash",P="application/x-shockwave-flash",m="SWFObjectExprInst",j=window,K=document,T=navigator,o=[],N=[],i=[],d=[],J,Z=null,M=null,l=null,e=false,A=false;var h=function(){var v=typeof K.getElementById!=b&&typeof K.getElementsByTagName!=b&&typeof K.createElement!=b,AC=[0,0,0],x=null;if(typeof T.plugins!=b&&typeof T.plugins[n]==Q){x=T.plugins[n].description;if(x&&!(typeof T.mimeTypes!=b&&T.mimeTypes[P]&&!T.mimeTypes[P].enabledPlugin)){x=x.replace(/^.*\s+(\S+\s+\S+$)/,"$1");AC[0]=parseInt(x.replace(/^(.*)\..*$/,"$1"),10);AC[1]=parseInt(x.replace(/^.*\.(.*)\s.*$/,"$1"),10);AC[2]=/r/.test(x)?parseInt(x.replace(/^.*r(.*)$/,"$1"),10):0}}else{if(typeof j.ActiveXObject!=b){var y=null,AB=false;try{y=new ActiveXObject(p+".7")}catch(t){try{y=new ActiveXObject(p+".6");AC=[6,0,21];y.AllowScriptAccess="always"}catch(t){if(AC[0]==6){AB=true}}if(!AB){try{y=new ActiveXObject(p)}catch(t){}}}if(!AB&&y){try{x=y.GetVariable("$version");if(x){x=x.split(" ")[1].split(",");AC=[parseInt(x[0],10),parseInt(x[1],10),parseInt(x[2],10)]}}catch(t){}}}}var AD=T.userAgent.toLowerCase(),r=T.platform.toLowerCase(),AA=/webkit/.test(AD)?parseFloat(AD.replace(/^.*webkit\/(\d+(\.\d+)?).*$/,"$1")):false,q=false,z=r?/win/.test(r):/win/.test(AD),w=r?/mac/.test(r):/mac/.test(AD);/*@cc_on q=true;@if(@_win32)z=true;@elif(@_mac)w=true;@end@*/return{w3cdom:v,pv:AC,webkit:AA,ie:q,win:z,mac:w}}();var L=function(){if(!h.w3cdom){return }f(H);if(h.ie&&h.win){try{K.write("<script id=__ie_ondomload defer=true src=//:><\/script>");J=C("__ie_ondomload");if(J){I(J,"onreadystatechange",S)}}catch(q){}}if(h.webkit&&typeof K.readyState!=b){Z=setInterval(function(){if(/loaded|complete/.test(K.readyState)){E()}},10)}if(typeof K.addEventListener!=b){K.addEventListener("DOMContentLoaded",E,null)}R(E)}();function S(){if(J.readyState=="complete"){J.parentNode.removeChild(J);E()}}function E(){if(e){return }if(h.ie&&h.win){var v=a("span");try{var u=K.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(v);u.parentNode.removeChild(u)}catch(w){return }}e=true;if(Z){clearInterval(Z);Z=null}var q=o.length;for(var r=0;r<q;r++){o[r]()}}function f(q){if(e){q()}else{o[o.length]=q}}function R(r){if(typeof j.addEventListener!=b){j.addEventListener("load",r,false)}else{if(typeof K.addEventListener!=b){K.addEventListener("load",r,false)}else{if(typeof j.attachEvent!=b){I(j,"onload",r)}else{if(typeof j.onload=="function"){var q=j.onload;j.onload=function(){q();r()}}else{j.onload=r}}}}}function H(){var t=N.length;for(var q=0;q<t;q++){var u=N[q].id;if(h.pv[0]>0){var r=C(u);if(r){N[q].width=r.getAttribute("width")?r.getAttribute("width"):"0";N[q].height=r.getAttribute("height")?r.getAttribute("height"):"0";if(c(N[q].swfVersion)){if(h.webkit&&h.webkit<312){Y(r)}W(u,true)}else{if(N[q].expressInstall&&!A&&c("6.0.65")&&(h.win||h.mac)){k(N[q])}else{O(r)}}}}else{W(u,true)}}}function Y(t){var q=t.getElementsByTagName(Q)[0];if(q){var w=a("embed"),y=q.attributes;if(y){var v=y.length;for(var u=0;u<v;u++){if(y[u].nodeName=="DATA"){w.setAttribute("src",y[u].nodeValue)}else{w.setAttribute(y[u].nodeName,y[u].nodeValue)}}}var x=q.childNodes;if(x){var z=x.length;for(var r=0;r<z;r++){if(x[r].nodeType==1&&x[r].nodeName=="PARAM"){w.setAttribute(x[r].getAttribute("name"), x[r].getAttribute("value"))}}}t.parentNode.replaceChild(w,t)}}function k(w){A=true;var u=C(w.id);if(u){if(w.altContentId){var y=C(w.altContentId);if(y){M=y;l=w.altContentId}}else{M=G(u)}if(!(/%$/.test(w.width))&&parseInt(w.width,10)<310){w.width="310"}if(!(/%$/.test(w.height))&&parseInt(w.height,10)<137){w.height="137"}K.title=K.title.slice(0,47)+" - Flash Player Installation";var z=h.ie&&h.win?"ActiveX":"PlugIn",q=K.title,r="MMredirectURL="+j.location+"&MMplayerType="+z+"&MMdoctitle="+q,x=w.id;if(h.ie&&h.win&&u.readyState!=4){var t=a("div");x+="SWFObjectNew";t.setAttribute("id",x);u.parentNode.insertBefore(t,u);u.style.display="none";var v=function(){u.parentNode.removeChild(u)};I(j,"onload",v)}U({data:w.expressInstall,id:m,width:w.width,height:w.height},{flashvars:r},x)}}function O(t){if(h.ie&&h.win&&t.readyState!=4){var r=a("div");t.parentNode.insertBefore(r,t);r.parentNode.replaceChild(G(t),r);t.style.display="none";var q=function(){t.parentNode.removeChild(t)};I(j,"onload",q)}else{t.parentNode.replaceChild(G(t),t)}}function G(v){var u=a("div");if(h.win&&h.ie){u.innerHTML=v.innerHTML}else{var r=v.getElementsByTagName(Q)[0];if(r){var w=r.childNodes;if(w){var q=w.length;for(var t=0;t<q;t++){if(!(w[t].nodeType==1&&w[t].nodeName=="PARAM")&&!(w[t].nodeType==8)){u.appendChild(w[t].cloneNode(true))}}}}}return u}function U(AG,AE,t){var q,v=C(t);if(v){if(typeof AG.id==b){AG.id=t}if(h.ie&&h.win){var AF="";for(var AB in AG){if(AG[AB]!=Object.prototype[AB]){if(AB.toLowerCase()=="data"){AE.movie=AG[AB]}else{if(AB.toLowerCase()=="styleclass"){AF+=' class="'+AG[AB]+'"'}else{if(AB.toLowerCase()!="classid"){AF+=" "+AB+'="'+AG[AB]+'"'}}}}}var AD="";for(var AA in AE){if(AE[AA]!=Object.prototype[AA]){AD+='<param name="'+AA+'" value="'+AE[AA]+'" />'}}v.outerHTML='<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"'+AF+">"+AD+"</object>";i[i.length]=AG.id;q=C(AG.id)}else{if(h.webkit&&h.webkit<312){var AC=a("embed");AC.setAttribute("type",P);for(var z in AG){if(AG[z]!=Object.prototype[z]){if(z.toLowerCase()=="data"){AC.setAttribute("src",AG[z])}else{if(z.toLowerCase()=="styleclass"){AC.setAttribute("class",AG[z])}else{if(z.toLowerCase()!="classid"){AC.setAttribute(z,AG[z])}}}}}for(var y in AE){if(AE[y]!=Object.prototype[y]){if(y.toLowerCase()!="movie"){AC.setAttribute(y,AE[y])}}}v.parentNode.replaceChild(AC,v);q=AC}else{var u=a(Q);u.setAttribute("type",P);for(var x in AG){if(AG[x]!=Object.prototype[x]){if(x.toLowerCase()=="styleclass"){u.setAttribute("class",AG[x])}else{if(x.toLowerCase()!="classid"){u.setAttribute(x,AG[x])}}}}for(var w in AE){if(AE[w]!=Object.prototype[w]&&w.toLowerCase()!="movie"){F(u,w,AE[w])}}v.parentNode.replaceChild(u,v);q=u}}}return q}function F(t,q,r){var u=a("param");u.setAttribute("name",q);u.setAttribute("value",r);t.appendChild(u)}function X(r){var q=C(r);if(q&&(q.nodeName=="OBJECT"||q.nodeName=="EMBED")){if(h.ie&&h.win){if(q.readyState==4){B(r)}else{j.attachEvent("onload",function(){B(r)})}}else{q.parentNode.removeChild(q)}}}function B(t){var r=C(t);if(r){for(var q in r){if(typeof r[q]=="function"){r[q]=null}}r.parentNode.removeChild(r)}}function C(t){var q=null;try{q=K.getElementById(t)}catch(r){}return q}function a(q){return K.createElement(q)}function I(t,q,r){t.attachEvent(q,r);d[d.length]=[t,q,r]}function c(t){var r=h.pv,q=t.split(".");q[0]=parseInt(q[0],10);q[1]=parseInt(q[1],10)||0;q[2]=parseInt(q[2],10)||0;return(r[0]>q[0]||(r[0]==q[0]&&r[1]>q[1])||(r[0]==q[0]&&r[1]==q[1]&&r[2]>=q[2]))?true:false}function V(v,r){if(h.ie&&h.mac){return }var u=K.getElementsByTagName("head")[0],t=a("style");t.setAttribute("type","text/css");t.setAttribute("media","screen");if(!(h.ie&&h.win)&&typeof K.createTextNode!=b){t.appendChild(K.createTextNode(v+" {"+r+"}"))}u.appendChild(t);if(h.ie&&h.win&&typeof K.styleSheets!=b&&K.styleSheets.length>0){var q=K.styleSheets[K.styleSheets.length-1];if(typeof q.addRule==Q){q.addRule(v,r)}}}function W(t,q){var r=q?"visible":"hidden";if(e&&C(t)){C(t).style.visibility=r}else{V("#"+t,"visibility:"+r)}}function g(s){var r=/[\\\"<>\.;]/;var q=r.exec(s)!=null;return q?encodeURIComponent(s):s}var D=function(){if(h.ie&&h.win){window.attachEvent("onunload",function(){var w=d.length;for(var v=0;v<w;v++){d[v][0].detachEvent(d[v][1],d[v][2])}var t=i.length;for(var u=0;u<t;u++){X(i[u])}for(var r in h){h[r]=null}h=null;for(var q in audioplayer_swfobject){audioplayer_swfobject[q]=null}audioplayer_swfobject=null})}}();return{registerObject:function(u,q,t){if(!h.w3cdom||!u||!q){return }var r={};r.id=u;r.swfVersion=q;r.expressInstall=t?t:false;N[N.length]=r;W(u,false)},getObjectById:function(v){var q=null;if(h.w3cdom){var t=C(v);if(t){var u=t.getElementsByTagName(Q)[0];if(!u||(u&&typeof t.SetVariable!=b)){q=t}else{if(typeof u.SetVariable!=b){q=u}}}}return q},embedSWF:function(x,AE,AB,AD,q,w,r,z,AC){if(!h.w3cdom||!x||!AE||!AB||!AD||!q){return }AB+="";AD+="";if(c(q)){W(AE,false);var AA={};if(AC&&typeof AC===Q){for(var v in AC){if(AC[v]!=Object.prototype[v]){AA[v]=AC[v]}}}AA.data=x;AA.width=AB;AA.height=AD;var y={};if(z&&typeof z===Q){for(var u in z){if(z[u]!=Object.prototype[u]){y[u]=z[u]}}}if(r&&typeof r===Q){for(var t in r){if(r[t]!=Object.prototype[t]){if(typeof y.flashvars!=b){y.flashvars+="&"+t+"="+r[t]}else{y.flashvars=t+"="+r[t]}}}}f(function(){U(AA,y,AE);if(AA.id==AE){W(AE,true)}})}else{if(w&&!A&&c("6.0.65")&&(h.win||h.mac)){A=true;W(AE,false);f(function(){var AF={};AF.id=AF.altContentId=AE;AF.width=AB;AF.height=AD;AF.expressInstall=w;k(AF)})}}},getFlashPlayerVersion:function(){return{major:h.pv[0],minor:h.pv[1], release:h.pv[2]}},hasFlashPlayerVersion:c,createSWF:function(t,r,q){if(h.w3cdom){return U(t,r,q)}else{return undefined}},removeSWF:function(q){if(h.w3cdom){X(q)}},createCSS:function(r,q){if(h.w3cdom){V(r,q)}},addDomLoadEvent:f,addLoadEvent:R,getQueryParamValue:function(v){var u=K.location.search||K.location.hash;if(v==null){return g(u)}if(u){var t=u.substring(1).split("&");for(var r=0;r<t.length;r++){if(t[r].substring(0,t[r].indexOf("="))==v){return g(t[r].substring((t[r].indexOf("=")+1)))}}}return""},expressInstallCallback:function(){if(A&&M){var q=C(m);if(q){q.parentNode.replaceChild(M,q);if(l){W(l,true);if(h.ie&&h.win){M.style.display="block"}}M=null;l=null;A=false}}}}}();
//]]>
</script>

ၿပီးရင္ေတာ့ save template လုပ္လိုက္ေပါ့ဗ်ာ..၊

ကဲ အဲဒီကုဒ္ ထည့္ျပီးျပီ ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ရဲ့ ပိုစ့္မွာဆိုရင္ Edit HTML ဆိုဒ္ဘားမွာ ဆိုရင္ HTML/JavaScript widget  ဆိုတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေဟာဒီကုဒ္ ေလးေတြ ထည့္လိုက္ပါ...၊
<object data="http://sites.google.com/site/diaryinthelife/swf-file/player.swf" height="24" id="audioplayer1" type="application/x-shockwave-flash" width="270"> <param name="movie" value="http://sites.google.com/site/diaryinthelife/swf-file/player.swf" />
<param name="FlashVars" value="playerID=1&amp;bg=0xffffff&amp;lefticon=0xffffff&amp;rightbg=0x0080ff&amp;rightbghover=0x289728&amp;righticon=0xffffff&amp;leftbg=0x289728&amp;righticonhover=0xffffff&amp;text=0x0080ff&amp;slider=0xffffff&amp;track=0xffffff&amp;border=0x289728&amp;loader=0x0080ff&amp;loop=no&amp;autostart=no&amp;soundFile=URL of your MP3" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="menu" value="false" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
ဒါက တစ္ခုထဲ အတြက္ေပါ့ဗ်ာ ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္ သီခ်င္းေတြ ထည့္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္က ကုဒ္ေတြအတိုင္း ပေလယာ နံပါတ္ေလးေတြ လိုက္ေျပာင္းထည့္ ေပးရံုပါပဲ..၊

<object data="http://sites.google.com/site/diaryinthelife/swf-file/player.swf" height="24" id="audioplayer2" type="application/x-shockwave-flash" width="270"> <param name="movie" value="http://sites.google.com/site/diaryinthelife/swf-file/player.swf" />
<param name="FlashVars" value="playerID=2&amp;bg=0xffffff&amp;lefticon=0xffffff&amp;rightbg=0x0080ff&amp;rightbghover=0x289728&amp;righticon=0xffffff&amp;leftbg=0x289728&amp;righticonhover=0xffffff&amp;text=0x0080ff&amp;slider=0xffffff&amp;track=0xffffff&amp;border=0x289728&amp;loader=0x0080ff&amp;loop=no&amp;autostart=no&amp;soundFile=URL of your MP3" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="menu" value="false" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
အနီေရာင္ ျပထားတဲ့ နံပါတ္ေလးက သင့္ ပေလယာ အစဥ္အတိုင္း နံပါတ္ ထည့္ေပးဖို႕ ျဖစ္ျပီး အစိမ္းေရာင္ နဲ႕ ျပထားတာ ေတြကေတာ့ သင့္ MP3 ဖိုင္ရွိတဲ့ Url လင့္ကို ထည့္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္..။

ဒီ ကုဒ္ေတြထဲက http://sites.google.com/site/diaryinthelife/swf-file/player.swf ဆိုတာကို  ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ျပီး ကိုယ့္ရဲ့ http://sites.google.com/ မွာ ျပန္တင္ျပီးမွ အဲဒီက လင့္ကို ယူျပီး ျပန္ထည့္ဖို႕ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းပါရေစ ဂူဂယ္ ဆိုဒ္မွာ ဖိုင္ေတြ ဘယ္လို အပ္လုဒ္လုပ္မယ္ လင့္ေတြ ဘယ္လို ျပန္ယူမယ္ ဆိုတာကို ဒီပိုစ့္ ေလးကို မီွျငမ္း နိုင္ပါတယ္.. အဲဒီပိုစ့္မွာ Js file ေတြ ကို ဘယ္လို တင္မလဲ ဆိုတာ ေရးထားတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ရိုးရိုး swf file ေတြ MP 3 ဖိုင္ေတြ ကို ဒါရုိက္ မိမိကြန္ျပဴတာက ေနတဆင့္ တင္နိုင္သလို အဲဒီဖိုင္ေတြ ရွိတဲ့ လင့္ကေန တစ္ဆင့္လဲ Upload တင္နိုင္ပါတယ္ဗ်ာ..၊

အားလံုး ျပီးျပီ ဆိုရင္ေတာ့ ပေလယာေလးရဲ့ ဒီဇိုင္းကို ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ အေရာင္ေတြ ထည့္ၾကည့္ၾက ရေအာင္ဗ်ာ..၊

အေပၚက ပိုစ့္ မွာျဖစ္ျဖစ္ ဆိုဒ္ဘားမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ထည့္ရမယ့္ ကုဒ္ေတြ ထဲမွာ ဒီကုဒ္ေတြ ကို ျမင္ေတြ႕ ၾကရမွာပါ..၊
<param name="FlashVars" value="playerID=audioplayer1&
bg=0xf8f8f8&
leftbg=0xeeeeee&
lefticon=0x666666&
rightbg=0xcccccc&
rightbghover=0x999999&
righticon=0x666666&
righticonhover=0xffffff&
text=0x666666&
slider=0x666666&
track=0xFFFFFF&
border=0x666666&
loader=0x9FFFB8&
loop=no&
autostart=no&
soundFile=URL of your MP3">
အဲဒီ အစိမ္းေရာင္ ျပထားတဲ့ ကုဒ္နာမည္က အေရာင္ေတြက ေအာက္က ပံုေလးကို ၾကည့္ျပီး မိမိ အလိုရွိ သလို အေရာင္မ်ား ေျပာင္းနိုင္ပါတယ္ဗ်ာ..၊

ပံုအၾကီးၾကည့္ရန္ပံုကိုနွိပ္ပါ


PS: ဤ ဘေလာ့တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ မ်ား ဘေလာ့ဂ္နွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နည္းပညာမ်ား ကို အျခားအျခားေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား တြင္လဲ ေဖာ္ျပျပီး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္ ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာ့ဂ္တြင္ တင္ထားသမွ်သည္ ကၽြန္ေတာ္ လိုခ်င္ေသာအခါ အလြယ္တကူ ရရွိရန္ နွင့္ မရွိေသးသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္...။


1 ေယာက္ကဒီလိုျမင္တယ္ to "ဘေလာ့ဂါ မ်ားအတြက္ WordPress MP3 Player"

  • သီခ်င္းတစ္ပုဒ္တင္ဖို႕ ဘယ္လိုတင္ရမလဲဆိုတာေမ့သြားတာနဲ႕
    အေတာ္ပဲအကိုလင္းထက္ေရ..သိထားတာေလးေတြမွ်ေ၀ဦးေနာ္.
    ေက်းဇူးပဲ..အခ်ိန္ရရင္ကလိဦးမယ္..

Post a Comment

အေပၚမွာ ေရးထားတာ နဲ႕ ပါတ္သက္လို႕ သင္ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ ေမးခ်င္တာ ေျပာခ်င္တာ တစ္ခုခုမ်ား ရွိခဲ့ရင္ ဒီေနရာမွာ ေျပာထားခဲ့ နိုင္ပါတယ္..။

About Me

My photo
ကၽြန္ေတာ့္ ဘဝထဲက အမွတ္တရေတြ သတိရ သေလာက္ မွတ္တမ္းတင္ရုံ သက္သက္ပါ...။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Myanmar Calendar

ဒီပံုေလးနွိပ္ ၿပီးဆက္သြယ္ပါ.

Followers

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

ေထြရာေလးပါးေျပာၾကမယ္


Blog Archive

ကၽြႏ္ုပ္၏ အသင္း

ျမန္မာမန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ဖန္မွၾကိဳဆိုပါ၏

My Blog List

ျမန္မာေငြေပါက္ေစ်း

အလည္လာတဲ့သူေတြ

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Popular Posts